واحد ثبت دادخواست بدوی، شکوائیه و اظهار نامه

مراجعین محترم ( به غیر از وکلا، مشاورین حقوقی و نمایندگان ادارات، بانک ها و نهادها) پس از پذیرش اولیه برای انجام امور خویش مطابق نمودار زیر خدمات دریافت می نمایند.