واحد پذیرش عمومی و ثبت نام ثنا

مراجعین محترم  در این واحد پذیرش اولیه گردیده و سپس برای انجام امور خویش مطابق نمودار زیر خدمات دریافت می نمایند.