واحد پذیرش عمومی و ثبت نام ثنا

مراجعین محترم  در این واحد پذیرش اولیه گردیده و سپس برای انجام امور خویش مطابق نمودار زیر خدمات دریافت می نمایند.

 

[su_gmap address="دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین"]