بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ممنوعیت عدم ارسال دادخواست طبق دستور روسای واحدهای قضایی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ممنوعیت عدم ارسال دادخواست طبق دستور روسای واحدهای قضایی

بخشنامه شماره 1/18134 مورخ 1397/08/24معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ممنوعیت عدم ارسال دادخواست طبق دستور روسای واحدهای قضایی؛
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم درج ادارات ثبت اسناد و املاک در ردیف خواندگان دعوی بدون سابقه وجود رأی دیوان عدالت اداری

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم درج ادارات ثبت اسناد و املاک در ردیف خواندگان دعوی بدون سابقه وجود رأی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره 5327/1 مورخ 1400/02/25معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم درج ادارات ثبت اسناد و املاک در ردیف خواندگان دعوی بدون سابقه وجود رأی دیوان عدالت اداری ؛
بخشنامه معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در رابطه با خودداری دفاتر از مکاتبه مستقیم با پزشکی قانونی و خارج از حدود اختیارات

بخشنامه معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در رابطه با خودداری دفاتر از مکاتبه مستقیم با پزشکی قانونی و خارج از حدود اختیارات

بخشنامه 3914/1 مورخ 1400/02/09 معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در رابطه با خودداری دفاتر از مکاتبه مستقیم با پزشکی قانونی و خارج از حدود اختیارات؛
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر

بخشنامه شماره 2303/1 مورخ 1400/01/28 معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر؛
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در خصوص حذف استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار از پرداخت مهریه

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در خصوص حذف استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار از پرداخت مهریه

بخشنامه شماره 2167/1 مورخ 1400/01/27 معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در خصوص حذف استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار از پرداخت مهریه؛
دستورالعمل معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه خدمات در موارد اضطراری و نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی سیار

دستورالعمل معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه خدمات در موارد اضطراری و نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی سیار

دستورالعمل 9031/69281/1 مورخ 1399/12/28 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه خدمات در موارد اضطراری و نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی سیار ؛
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص دادخواست های اعتراض ثالث جهت رفع توقیف خودرو

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص دادخواست های اعتراض ثالث جهت رفع توقیف خودرو

بخشنامه شماره 9031/39864/1 مورخ 1399/08/14 معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص دادخواست های اعتراض ثالث جهت رفع توقیف خودرو موضوع درخواست رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ؛
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام شماره شناسه ملی ادارات ثبت احوال استان قزوین

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام شماره شناسه ملی ادارات ثبت احوال استان قزوین

بخشنامه شماره 1/43889/9031 مورخ 1399/09/03 معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام شماره شناسه ملی ادارات ثبت احوال استان قزوین؛
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با فراهم شدن امکان تعریف سمت کارشناس حقوقی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سامانه مدیریت کاربران

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با فراهم شدن امکان تعریف سمت کارشناس حقوقی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سامانه مدیریت کاربران

بخشنامه 9031/65566/1 مورخ 99/12/14 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با فراهم شدن امکان تعریف سمت کارشناس حقوقی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سامانه مدیریت کاربران؛
بخشنامه معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص شیوه نامه اجرایی ارتقای سطح خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص شیوه نامه اجرایی ارتقای سطح خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه شماره 9031/56125/1 مورخ 1399/11/05 معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص شیوه نامه اجرایی ارتقای سطح خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ؛
بخشنامه معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم تنظیم دادخواست متضمن اعسار توسط وکلای محترم دادگستری

بخشنامه معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم تنظیم دادخواست متضمن اعسار توسط وکلای محترم دادگستری

بخشنامه شماره 90314/60342/1 مورخ 1399/11/22 معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم تنظیم دادخواست متضمن اعسار توسط وکلای محترم دادگستری ؛
نامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

نامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

بخشنامه شماره 9031/60339/1مورخ 1399/11/22 معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها؛