آخرین اخبار

تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

دادنامه شماره 9309970221200542 مورخ1393/05/05 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
بخشنامه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص اصلاحیه لیست مراکز غربالگری ( روانی – اجتماعی) استان قزوین

بخشنامه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص اصلاحیه لیست مراکز غربالگری ( روانی – اجتماعی) استان قزوین

بخشنامه شماره 9031/43802/1 مورخ 1400/07/28 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص اصلاحیه لیست مراکز غربالگری ( روانی - اجتماعی) استان قزوین
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه ها و مجاورین در همان کوچه است

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه ها و مجاورین در همان کوچه است

نظر مشورتي شماره 7/1400/438 مورخ 1400/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص در صورت قصور شهرداري از پيگيري حقوق عمومي عليه متصرفين و غاصبين در كوچه عمومي كه موجب ضرر همسايه ها و مجاورين در همان كوچه است.