بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تمدید قرارداد های واحدهای مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تمدید قرارداد های واحدهای مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک

بخشنامه 9031/20046/1 مورخ 1399/05/08 معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تمدید قرارداد های واحدهای مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک؛