بخشنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد نحوه اجرای تفاهم نامه کانون و کمیته امداد و سازمان بهزیستی در خصوص اقشار خاص

بخشنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد نحوه اجرای تفاهم نامه کانون و کمیته امداد و سازمان بهزیستی در خصوص اقشار خاص

بخشنامه شماره 13650/ ص/ 99 مورخ 1399/04/29 کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد نحوه اجرای تفاهم نامه کانون و کمیته امداد و سازمان بهزیستی در خصوص اقشار خاص؛
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۰۶ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. ؛