بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی درخواست توامان ابطال سند دفتر خانه و سند صادره توسط اداره ثبت

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی درخواست توامان ابطال سند دفتر خانه و سند صادره توسط اداره ثبت

بخشنامه شماره ۱/۴۷۴۴۰/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ معاونتآمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی درخواست توامان ابطال سند دفتر خانه و سند صادره توسط اداره ثبت ؛