بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر ارسال شیوه نامه نحوه تعیین کفیل مدیر دفتر

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر ارسال شیوه نامه نحوه تعیین کفیل مدیر دفتر

بخشنامه شماره 1/20416/9031 مورخ 1397/08/03 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر ارسال شیوه نامه نحوه تعیین کفیل مدیر دفتر در اجرای ماده 12 دستورالعمل نحوه تمدید مدت پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛