اخبار

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر

بخشنامه شماره 2303/1 مورخ 1400/01/28 معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم استفاده از نرم افزار گفتار به متن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم استفاده از نرم افزار گفتار به متن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه شماره 9031/3871/1 مورخ 1400/01/25 معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استنان قزوین در خصوص عدم استفاده از نرم افزار گفتار به متن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعوای ابطال سند رسمی مالکیت

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعوای ابطال سند رسمی مالکیت

نظریه مشورتی شماره:  7/98/1339 تاریخ: 1398/12/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوري و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعواي ابطال سند رسمی مالکیت
در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.

در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.

رأی شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر این که در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تشخیص مهمترین جرم در هنگام رسیدگی به جرائم مختلف که در شهرهای مختلف نیز به وقوع پیوسته است.

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تشخیص مهمترین جرم در هنگام رسیدگی به جرائم مختلف که در شهرهای مختلف نیز به وقوع پیوسته است.

نظریه مشورتی شماره :7/99/1005 تاریخ:1399/08/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تشخیص مهمترین جرم در هنگام رسیدگی به جرائم مختلف که در شهرهای مختلف نیز به وقوع پیوسته است.
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که در صورت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که در صورت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

نظریه مشورتی شماره: 7/99/1009 تاریخ: 1399/08/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که در صورت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و همچنین دادگاه آیا ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است و یا اینکه اجراي ثبت و دادگاه هر یک میتوانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نمی باشند؟
[su_gmap address="دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین"]