بخشنامه معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات خود کاربری وکلا و  لزوم پیوست نمودن صفحه اصلی قرارداد الکترونیک وکالت ملصق به تمبر مالیاتی

بخشنامه معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات خود کاربری وکلا و لزوم پیوست نمودن صفحه اصلی قرارداد الکترونیک وکالت ملصق به تمبر مالیاتی

بخشنامه 32980/1 مورخ 1399/10/21 معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات خود کاربری وکلا و لزوم پیوست نمودن صفحه اصلی قرارداد الکترونیک وکالت ملصق به تمبر مالیاتی

اخبار

بخشنامه معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات خود کاربری وکلا و  لزوم پیوست نمودن صفحه اصلی قرارداد الکترونیک وکالت ملصق به تمبر مالیاتی

بخشنامه معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات خود کاربری وکلا و لزوم پیوست نمودن صفحه اصلی قرارداد الکترونیک وکالت ملصق به تمبر مالیاتی

بخشنامه 32980/1 مورخ 1399/10/21 معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات خود کاربری وکلا و لزوم پیوست نمودن صفحه اصلی قرارداد الکترونیک وکالت ملصق به تمبر مالیاتی
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تعویض کلید های صندوق مکاتبه با معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری قزوین

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تعویض کلید های صندوق مکاتبه با معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری قزوین

بخشنامه 1/51726/9031 مورخ 1399/10/14 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تعویض کلید های صندوق مکاتبه با معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری قزوین
ارائه لایحه وکلای محترم دادگستری در استان قزوین به شکل سابق بازگشت
ارائه لایحه در استان قزوین به شکل سابق بازگشت

ارائه لایحه وکلای محترم دادگستری در استان قزوین به شکل سابق بازگشت

پیرو مکاتبات انجام شده با معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین وکلای محترم دادگستری کما فی السابق نسبت به ارائه لوایح به صورت مکتوب بر روی اوراق حاوی سربرگ وکالت اقدام نموده و نیازی به ارائه فایل متنی نمی باشد.
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم درج شماره تماس و شغل اصحاب پرونده در متن دادخواست های شورا

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم درج شماره تماس و شغل اصحاب پرونده در متن دادخواست های شورا

بخشنامه 9031/45937/1 مورخ 1399/09/14 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم درج شماره تماس و شغل اصحاب پرونده در متن دادخواست های شورا
بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
دستورالعمل نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

بخشنامه 28013/1 مورخ 1399/09/11 معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت