بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
دستورالعمل نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

بخشنامه 28013/1 مورخ 1399/09/11 معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

اخبار

بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
دستورالعمل نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

بخشنامه 28013/1 مورخ 1399/09/11 معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین در ایام تعطیلی به دلیل کرونا تا اطلاع بعدی فعال و تعطیل نمی باشد
طبق اعلام مدیریت انفورماتیک دادگستری کل استان قزوین

دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین در ایام تعطیلی به دلیل کرونا تا اطلاع بعدی فعال و تعطیل نمی باشد

برابر اعلام مدیریت انفورماتیک دادگستری استان قزوین ؛ دفتر خدمات الکترونیک ویژه استان قزوین تا اطلاع بعدی به فعالیت خود ادامه داده و تعطیل نمی باشد.