اخبار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تسری بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تسری بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تسری بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تصریح به این که دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.

چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.

رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.