هفته وکیل

هفته وکیل

هفته وکیل مدافع بر همه وکلای مدافع عدالت مبارک باد

نامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

نامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

بخشنامه شماره 9031/60339/1مورخ 1399/11/22 معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

اخبار

هفته وکیل

هفته وکیل

هفته وکیل مدافع بر همه وکلای مدافع عدالت مبارک باد

نامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

نامه معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها

بخشنامه شماره 9031/60339/1مورخ 1399/11/22 معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ارائه پاسخ استعلامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط بانک ها
بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد امکان تعیین سمت کفیل مدیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد امکان تعیین سمت کفیل مدیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه شماره 9031/60340/1 مورخ 1399/11/22 معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد امکان تعیین سمت کفیل مدیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص منع وکلای دادگستری از ثبت خودکاربری دعاوی متضمن اعسار

بخشنامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص منع وکلای دادگستری از ثبت خودکاربری دعاوی متضمن اعسار

بخشنامه شماره 9031/60342/1 مورخ 1399/11/22معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص منع وکلای دادگستری از ثبت خودکاربری دعاوی متضمن اعسار و انجام آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با خواسته های قابل طرح و ارائه به دیوان عدالت اداری به همراه مدارک و منضمات

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با خواسته های قابل طرح و ارائه به دیوان عدالت اداری به همراه مدارک و منضمات

بخشنامه 9031/51403/1 مورخ 1399/10/12 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با خواسته های قابل طرح و ارائه به دیوان عدالت اداری به همراه مدارک و منضمات
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ممنوعیت اشتغال همزمان مدیر دفاتر خدمات قضایی در امر داوری

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ممنوعیت اشتغال همزمان مدیر دفاتر خدمات قضایی در امر داوری

بخشنامه 9031/57764/1 مورخ 1399/11/12 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ممنوعیت اشتغال همزمان مدیر دفاتر خدمات قضایی در امر داوری
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص الزام به درج شغل و شماره تماس اصحاب پرونده در دادخواست های شورا

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص الزام به درج شغل و شماره تماس اصحاب پرونده در دادخواست های شورا

بخشنامه 35623/1 مورخ 1399/11/12 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص الزام به درج شغل و شماره تماس اصحاب پرونده در دادخواست های شورا
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با مدت زمان نگهداری و امحا اوراق بایگانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با مدت زمان نگهداری و امحا اوراق بایگانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه 9031/57770/1 مورخ 1399/11/12 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با مدت زمان نگهداری و امحا اوراق بایگانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با امکان ثبت گزارشات ضابط با موضوع رانندگی بدون پروانه رسمی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با امکان ثبت گزارشات ضابط با موضوع رانندگی بدون پروانه رسمی

بخشنامه 34798/1 مورخ 1399/11/05 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با امکان ثبت گزارشات ضابط با موضوع رانندگی بدون پروانه رسمی