بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربران دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربران دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

بخشنامه شماره 9031/34044/1 مورخ 1402/05/14 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربران دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم قابلیت طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با مراجع دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی در شوراهای حل اختلاف

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم قابلیت طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با مراجع دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی در شوراهای حل اختلاف

بخشنامه شماره 9031/37315/1 مورخ 1402/06/05معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم قابلیت طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با مراجع دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی در شوراهای حل اختلاف

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد مجتمع دادگاه های خانواده شهرستان بندرعباس

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد مجتمع دادگاه های خانواده شهرستان بندرعباس

بخشنامه شماره 9031/37220/1 مورخ 1402/06/05 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد مجتمع دادگاه های خانواده شهرستان بندرعباس

اخبار

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربران دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربران دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

بخشنامه شماره 9031/34044/1 مورخ 1402/05/14 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربران دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم قابلیت طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با مراجع دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی در شوراهای حل اختلاف

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم قابلیت طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با مراجع دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی در شوراهای حل اختلاف

بخشنامه شماره 9031/37315/1 مورخ 1402/06/05معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم قابلیت طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با مراجع دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی در شوراهای حل اختلاف
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد مجتمع دادگاه های خانواده شهرستان بندرعباس

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد مجتمع دادگاه های خانواده شهرستان بندرعباس

بخشنامه شماره 9031/37220/1 مورخ 1402/06/05 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ایجاد مجتمع دادگاه های خانواده شهرستان بندرعباس
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص شناسه ملی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوئین زهرا

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص شناسه ملی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوئین زهرا

بخشنامه شماره 9031/43864/1 مورخ 1402/05/24 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص شناسه ملی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوئین زهرا
در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.

در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.

رای شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.
دستورالعمل معاونت قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ثبت و ارسال ابلاغیه های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین با شناسه ۱۴۰۱۰۷۸۶۴۹۷ در پرونده های مربوطه

دستورالعمل معاونت قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ثبت و ارسال ابلاغیه های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین با شناسه ۱۴۰۱۰۷۸۶۴۹۷ در پرونده های مربوطه

دستورالعمل 9031/33864/1 مورخ 1402/05/24 معاونت قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ثبت و ارسال ابلاغیه های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین با شناسه 14010786497 در پرونده های مربوطه
دستورالعمل معاونت قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربرای دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

دستورالعمل معاونت قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربرای دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر

دستورالعمل 9031/31044/1 مورخ معاونت قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم ارائه گواهی دستیاری حقوق جهت کاربرای دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط در دفاتر