بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم الصاق نمودن گواهی پایان اقدامات اجرایی اداره ثبت در دادخواست های صدور اجرائیه

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم الصاق نمودن گواهی پایان اقدامات اجرایی اداره ثبت در دادخواست های صدور اجرائیه

بخشنامه شماره 9031/55784/1 مورخ 1400/09/16 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم الصاق نمودن گواهی پایان اقدامات اجرایی اداره ثبت در دادخواست های صدور اجرائیه

اخبار

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم الصاق نمودن گواهی پایان اقدامات اجرایی اداره ثبت در دادخواست های صدور اجرائیه

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم الصاق نمودن گواهی پایان اقدامات اجرایی اداره ثبت در دادخواست های صدور اجرائیه

بخشنامه شماره 9031/55784/1 مورخ 1400/09/16 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص لزوم الصاق نمودن گواهی پایان اقدامات اجرایی اداره ثبت در دادخواست های صدور اجرائیه
درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

رای شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.
چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است.

چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است.

دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر این که چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است.
چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

دادنامه شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که آیا مجازات تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درجه هفت میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که آیا مجازات تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درجه هفت میباشد؟

نظریه مشورتی شماره 7/98/1072 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه هفت میباشد؟