ورود غیر قانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟

ورود غیر قانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟

شاید تبهکارانی باشند که برای انجام تخلفات خود به زور و با تهدید به خانه دیگران وارد شوند و البته نمونه‌هایی از این موارد را در برخی از حوادث دیده‌ایم اقدامی که از لحاظ قانونی جرم است. ‌طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که