واحد اداری و رفاهی کارکنان

واحد امور اداری و رفاهی دفتر وظیفه انجام امور اداری و رفاهی کارمندان و همچنین اخذ استعلامات مورد نیاز مراجعین و محاسبه ارزش منطقه ای املاک ( مورد نیاز برای ثبت دادخواست مراجعین) را بر عهده دارد. کلیه امور مربوط به اخذ استعلامات و محاسبه ارزش منطقه ای در این واحد به صورت رایگان صورت می پذیرد.