واحد اسکن مرکزی

واحد تایپ اسکن مرکزی دفتر در واحد شماره دو مستقر بوده و نسبت به اسکن اسناد و مدارک مراجعین و بارگذاری آن بر روی سرور مرکزی دفتر اقدام می نماید.

تمامی خدمات این واحد رایگان و همزمان با تنظیم دادخواست توسط کاربر صورت می پذیرد تا در وقت مراجعین محترم صرفه جوئی به عمل آید.