واحد تایپ مرکزی

واحد تایپ مرکزی دفتر در واحد شماره دو مستقر بوده و چنانچه مراجعین محترم قصد تنظیم دادخواست با غیر متن آماده و ارائه شده در درگاه عدل ایران را داشته باشند نسبت به تایپ متن ارائه شده و بارگذاری آن بر روی سرور مرکزی دفتر اقدام می نماید.

تمامی خدمات این واحد رایگان و همزمان با تنظیم دادخواست توسط کاربر صورت می پذیرد تا در وقت مراجعین محترم صرفه جوئی به عمل آید.