واحد دعاوی اعتراضی و طاری

مراجعین محترم پس از پذیرش اولیه برای انجام امور خویش مطابق نمودار زیر خدمات دریافت می نمایند.