واحد مدیریت

واحد مدیریت در آپارتمان واحد شماره ۴ مستقر بوده،مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین بر عهده آقای علی پویان و جانشین مدیر و کفیل دفتر خانم منیره پویان می باشد.