واحد نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان ها

نمایندگان محترم حقوقی ادارات، نهادها و بانک ها  در این واحد پذیرش و نسبت به طی فرایند مربوطه اقدام می فرمایند.