واحد وکلا، مشاورین حقوقی و نمایندگان ادارات و بانک ها

وکلای محترم دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در این واحد پذیرش و نسبت به طی فرایند مربوطه اقدام می فرمایند.