پاویون کارمندان

این قسمت در آپارتمان واحد شماره چهار واقع شده است که برای استراحت، صرف غذا و تعویض لباس کارکنان دفتر مورد استفاده قرار می گیرد.