بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تعیین شرایط اتاق تحقیق الکترونیک دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تعیین شرایط اتاق تحقیق الکترونیک دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه 9031/23440/1 مورخ 1400/04/22 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص تعیین شرایط اتاق تحقیق الکترونیک دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹ مورخ : ۱۴۰۰/۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.؛
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه پذیرش دعاوی فسخ نکاح یا طلاق مجانین

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه پذیرش دعاوی فسخ نکاح یا طلاق مجانین

بخشنامه 9031/18372/1 مورخ 1400/03/30 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه پذیرش دعاوی فسخ نکاح یا طلاق مجانین با استناد به مواد 1219 و 1221 قانون مدنی و بند 7 ماده 84 و 86 قانون حمایت خانواده؛
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص درخواست نقل و انتقال مدیران دفاتر خدمات بین حوزه های قضایی در سطح استان و تکمیل فرم

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص درخواست نقل و انتقال مدیران دفاتر خدمات بین حوزه های قضایی در سطح استان و تکمیل فرم

بخشنامه 9031/18302/1 مورخ 1400/03/30 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص درخواست نقل و انتقال مدیران دفاتر خدمات بین حوزه های قضایی در سطح استان و تکمیل فرم؛