بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه پذیرش دعاوی فسخ نکاح یا طلاق مجانین

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه پذیرش دعاوی فسخ نکاح یا طلاق مجانین

بخشنامه 9031/18372/1 مورخ 1400/03/30 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص نحوه پذیرش دعاوی فسخ نکاح یا طلاق مجانین با استناد به مواد 1219 و 1221 قانون مدنی و بند 7 ماده 84 و 86 قانون حمایت خانواده؛
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر

بخشنامه شماره 2303/1 مورخ 1400/01/28 معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم ثبت دادخواست/ شکوائیه های غیر ضروری طی دوران مشخص شده از طرف ستاد استانی کرونا و ساعات کاری و نحوه حضور دفاتر؛
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان قزوین پیروی شماره ۳۵۲۶۷/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ در خصوص ابلاغ دستورالعمل عدم ثبت پرونده های مفقودی چک و غیره

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان قزوین پیروی شماره ۳۵۲۶۷/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ در خصوص ابلاغ دستورالعمل عدم ثبت پرونده های مفقودی چک و غیره

بخشنامه 37041/1 مورخ 1399/11/23 رئیس کل دادگستری استان قزوین پیروی شماره 35267/1 مورخ 1399/11/09 در خصوص ابلاغ دستورالعمل عدم ثبت پرونده های مفقودی چک و غیره؛