آنچه که در مورد تامین خواسته باید بدانید.

آنچه که در مورد تامین خواسته باید بدانید.

تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید .؛
مسئولیت مدنی قاضی

مسئولیت مدنی قاضی

رأی شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر دعوی مطالبه خسارت به طرفیت قاضی به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات از حیث اشتباه مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات است و نمی‌توان قبل از محکومیت قاضی، دعوی مسئولیت و جبران خسارت از او در محاکم عمومی طرح نمود.؛