مصوبه هیئت وزیران در خصوص میزان مبالغ مجازات نقدی و جرایم و تخلفات موضوع ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹

مصوبه هیئت وزیران در خصوص میزان مبالغ مجازات نقدی و جرایم و تخلفات موضوع ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹

مصوبه شماره 153973/ت 57752 هـ مورخ 1399/12/25 هیئت وزیران در خصوص میزان مبالغ مجازات نقدی و جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399؛
آیین نامه آیین دادرسی کار

آیین نامه آیین دادرسی کار

آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مندرج در روزنامه رسمی شماره 19914 مورخ 1392/04/26؛
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ رییس قوه قضاییه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند؛
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص لزوم اتخاذ شیوه های مناسب در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به داخل زندانها و موسسات کیفری

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص لزوم اتخاذ شیوه های مناسب در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به داخل زندانها و موسسات کیفری

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۴۵۲۳/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ رییس قوه قضاییه درخصوص لزوم اتخاذ شیوه های مناسب در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به داخل زندانها و موسسات کیفری ؛