اخبار

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم ثبت دادخواست های حقوقی علیه شرکت های خودرویی

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم ثبت دادخواست های حقوقی علیه شرکت های خودرویی

بخشنامه شماره 9031/52247/1 مورخ 1402/08/07معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم ثبت دادخواست های حقوقی علیه شرکت های خودرویی که دارای شکایت کیفری
بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم نیاز به اخد استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار از پرداخت دیه و جزای نقدی

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم نیاز به اخد استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار از پرداخت دیه و جزای نقدی

بخشنامه شماره 9031/55269/1 مورخ 1402/08/16معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم نیاز به اخد استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار از پرداخت دیه و جزای نقدی
دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص رهن گذاشتن ملک دیگری

دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص رهن گذاشتن ملک دیگری

دادانامه قطعی شماره : 9309986622200790 مورخ 1394/10/29 شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور مبنی بر این که با توجه به اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است.