آخرین اخبار

بخشنامه معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام تمایل و یا عدم تمایل دفاتر به ارائه خدمات سیار و تشکیل اتاق تحقیق

بخشنامه معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام تمایل و یا عدم تمایل دفاتر به ارائه خدمات سیار و تشکیل اتاق تحقیق

بخشنامه 9031/32178/1 مورخ 1400/06/09 معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص اعلام تمایل و یا عدم تمایل دفاتر به ارائه خدمات سیار و تشکیل اتاق تحقیق