آخرین اخبار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مبنی بر این که آرای دادگاه‌های کیفری یک و دو قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ در جایی که رای قابل اعتراض است اعمال ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک قابل اعمال است.