بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه در خصوص غیر فعال سازی کدهای رهگیری، پرونده های شورای رقابت و منابع شرب آب تهران

بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه در خصوص غیر فعال سازی کدهای رهگیری، پرونده های شورای رقابت و منابع شرب آب تهران

بخشنامه شماره 9000/14752/550 مورخ 1398/07/24 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه در خصوص غیر فعال سازی کدهای رهگیری ، پرونده های شورای رقابت و منابع شرب آب تهران؛
دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین