نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر این که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً برای اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن برای اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر این که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً برای اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن برای اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر این که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.؛
بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص محدودیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پذیرش و ارسال دعاوی مراجعین

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص محدودیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پذیرش و ارسال دعاوی مراجعین

بخشنامه شماره ۱/۳۲۵۱/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص محدودیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پذیرش و ارسال دعاوی مراجعین؛