بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص راه اندازی عناوین اتهامی مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه و کیفیت ثبت دعوای اذن در ازدواج با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص راه اندازی عناوین اتهامی مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه و کیفیت ثبت دعوای اذن در ازدواج با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

بخشنامه شماره 9031/41632/1 مورخ 1399/08/22معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص راه اندازی عناوین اتهامی مربوط به قانون حفاظت در مقابل اشعه و کیفیت ثبت دعوای اذن در ازدواج با رعایت ماده 1041 قانون مدنی ؛
بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و  مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه 23673/1 مورخ 1399/07/30 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن؛
نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

🔶جهت مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی چه مدارکی باید ارائه شود؟ 🔹نحوه‌‌ی جبران خسارات توسط صندوق تأمین خسارات بدنی 🔹مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نمی‌تواند به مسبب حادثه مراجعه کند؛