بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و  مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه 23673/1 مورخ 1399/07/30 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن؛
بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با عدم ارسال درخواست های غیر طلاق توافقی به مراکز مشاوره

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با عدم ارسال درخواست های غیر طلاق توافقی به مراکز مشاوره

بخشنامه 21800/1 مورخ 1399/07/13 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با عدم ارسال درخواست های غیر طلاق توافقی به مراکز مشاوره ؛
بخشنامه معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ابطال دستورالعمل ارجاع کلیه دعاوی خانواده به مراکز مشاوره خانواده

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ابطال دستورالعمل ارجاع کلیه دعاوی خانواده به مراکز مشاوره خانواده

بخشنامه 16305/1 مورخ 1399/05/30 معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ابطال دستورالعمل ارجاع کلیه دعاوی خانواده به مراکز مشاوره خانواده؛
بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با تمدید قراردادهای واحد های مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با تمدید قراردادهای واحد های مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک

بخشنامه 9031/31919/1 مورخ 1399/07/04 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با تمدید قراردادهای واحد های مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک؛
بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ثبت مشخصات خواهان و خوانده با ذکر جزئیات صنف و یا اداره مربوطه

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ثبت مشخصات خواهان و خوانده با ذکر جزئیات صنف و یا اداره مربوطه

بخشنامه 9031/23077/1 مورخ 1399/05/23 معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص ثبت مشخصات خواهان و خوانده با ذکر جزئیات صنف و یا اداره مربوطه؛
بخشنامه معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر موضوع دستور موقت وتوقف اجرای حکم یا عملیات اجرایی

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر موضوع دستور موقت وتوقف اجرای حکم یا عملیات اجرایی

بخشنامه شماره 9031/18983/1 در مورخ 1399/05/04 معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر موضوع دستور موقت و درخواست توقف اجرای حکم؛