بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص ثبت دادخواست زندانی توسط وکیل و ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ثبت ثنا برای ایشان

بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص ثبت دادخواست زندانی توسط وکیل و ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ثبت ثنا برای ایشان

بخشنامه شماره 9000/26788/550 مورخ 1398/11/19 اداره کل خدمات الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص ثبت دادخواست زندانی توسط وکیل و ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ثبت ثنا برای ایشان ؛