در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.

در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.

رأی شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر این که در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند. ؛
شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی را که نوعاً دلالت بر تهدید می کند به متهم منتسب کنند.

شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی را که نوعاً دلالت بر تهدید می کند به متهم منتسب کنند.

رأی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی را که نوعاً دلالت بر تهدید می کند به متهم منتسب کنند.؛
در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.

در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.

رأی رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر این که در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.؛
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.

افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.

رای  رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.؛
طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند.

طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند.

رأی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند.؛
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد. ؛
جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر  شهرداری در حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر ، به عهده شهرداری است.

جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری در حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر ، به عهده شهرداری است.

رأی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است.؛